emg home
RSS

emg.rs

Biznis portal emg.rs je internet portal u produkciji Ekonom:east Media Group sa misijom da informiše, edukuje, obavesti i objasni ekonomske, poslovne i finansijske trendove na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou.

Portal emg.rs je prirodno izrastao iz dosadašnjih internet izdanja EMG, www.ekonomist.co.yu i www.bankarmagazin.com, u trenutku kada se pojavila potreba da se stvori savremena internet platforma sa ciljem da sinergizuje celokupan proizvod našeg medijskog sistema i posetiocima na jednom mestu pruži najnovije vesti i događaje iz oblasti ekonomije i poslovanja, analizira lokalne, regionalne i svetske trendove, pruža uvid u kretanja na tržištu kapitala i uz sve to daje pristup online izdanjima svih štampanih publikacija EMG sa fleksibilnim pretplatnim opcijama.

Svaka od celina na emg.rs je specifična u pogledu sadržaja i vrste informacija koje pruža, a međusobno nadopunjavanje ovih celina posetiocima nudi kvalitetan i kompletan uvid u ekonomski život, pre svega Srbije i regiona, ali i važnih svetskih kretanja. Portal emg.rs je namenjen rukovodiocima i menadžmentu u korporativnom sektoru u potrazi za informacijama, podacima i analizama od značaja u svakodnevnom poslovanju i donošenju odluka. Koristan je i široj publici koja želi da se informiše i obrazuje u pogledu raznih aspekata ekonomije koji svakodnevno direktno utiču na život.

Na kraju, i institucije i pojedinci u vladinom i nevladinom sektoru mogu otkriti da je emg.rs dragocen resurs informacija o širokom spektru tema u kojima se društveni i ekonomski život prepliću. Sekcije emg.rs su Vesti, Berza, Ekonference i Poslovni kalendar, Izdanja online, Lična karta Ekonom:east Media Group. Nova adresa je emg.rs.

Preuzmite cenovnike za oglašavanje na emg.rs


Ekonom:east Media Group