emg home
RSS
Intelligence Unit

Intelligence Unit, Broj 000, 15. april 2011.

Problem slabe realizacije zajmova

Zaključno sa početkom drugog kvartala 2011. Svetska banka je obezbedila finansiranje 39 projekata u raznim sektorima ukupne vrednosti oko dve milijarde dolara, kako tzv. IDA (mekih) kredita, tako i grantova i ostalih vrsta zajmova IBRD. Planirani obim kredita u okviru tzv. Country Partnership Strategy u periodu od polovine 2008. do polovine 2011. je 900 miliona dolara. Početna alokacija od 600 miliona dolara povećana je za dodatnih 300 miliona u novembru 2009. na zahtev Vlade Srbije čime se htelo pomoći zemlji da pokrije svoje kratkoročne i srednjoročne potrebe za finansijskim sredstvima. Ova pomoć bila je deo šireg paketa u koji spada i finansijska podrška EU i MMF-a.

Polovina tekuće finansijske podrške Svetske banke je usmerena ka budžetu kroz seriju development policy operations, kao i jedan Policy Based Guarantee. Tri investicije: Unapređenje lokalnih servisa (46.3 milliona); Projekat dodatnog finansiranja zdravstva (13.5 miliona); Koridor X (388 miliona dolara) su odobreni od strane borda izvršnih direktora Svetske banke jula 2008, marta 2009. i jula 2009.

Više zajmova bilo je usmereno za podršku finalizaciji privatizacije, jačanju biznis okruženja, produbljivanju finansijskog sektora, zaštite bankarskog sektora (ukupno čak 650 miliona dolara). Pored toga dva projekta od 200 miliona dolara bili su usmereni na poboljšanje sistema javnog upravljanja, odnosno unapređenja raspolaganja javnim rashodima i socijalnim transferima.

Program “Doing More with Less”, ima za cilj da identifikuje oblasti za uštede kada su u pitanju zarade u javnom sektoru. Jedan od projekata Svetske banke odnosi se na predlog penzione reforme, a drugi na jačanje tržišta kapitala i domaće štednje kroz izdavanje dugoročnih obveznica. Značajni su i projekti Svetske banke za reformu obrazovanja kao i za bolje upravljanje u sektoru pravosuđa.

U novembru 2010. portfolio Svetske banke činilo je 12 investicionih projekata vrednih 845.8 miliona dolara. Konsolidovani racio isplate je niskih 25.9%. Razlozi značajnog odlaganja otpočinjanja projekata su nedostaci kod pripreme projekata (nedostaju fizibiliti studije) kao i teškoće oko među-agencijske koordinacije kao i saradnje između ministarstava u kompleksnijim projektima. Od 12 projekata tri su još problematična; projekti koji su klasifikovani kao nezadovoljavajući odnose se na regionalni razvoj, agrarnu reformu, kao i razvojni regionalni projekat u Boru.


Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Unestite tekst komentara: