emg home
RSS

Tekst Ban Ki Munovog plana od šest tačaka za Kosovo

22. septembar 2011. | 14:59

Izvor: Beta

Plan od šest tačaka za rekonfiguraciju međunarodnog prisustva na Kosovu sadržan je u izveštaju generalnog sekretara UN Ban Ki Muna koji je jednoglasno usvojen na sednici Saveta bezbednosti UN 26. novembra 2008. godine.

Šest tačaka koje se odnose na policiju, carinu, pravosduje, saobraćaj i infrastrukturu, administrativne linije i srpsko kulturno nasleđe sadržano je u poglavlju XI Banovog izveštaja naslovljenog "Dijalog sa Beogradom".

Generalni sekretar u uvodu je naveo da su dijalog i konsultacije sa svim stranama u Beogradu i Prištini vođeni bez prejudiciranja njihovih stavova o pitanju statusa i u duhu Povelje UN.

Prenosimo deo Ban Ki Munovog izveštaja u kojem je sadržano šest tačaka u celini:

A. Policija

- U razgovorima je istaknut zajednički opšti cilj primene vladavine prava na celom Kosovu. Tako će se bolje obezbediti zaštita svih zajednica, koherentno sprovođenje krivičnog pravosuđa, nediskriminatorska primena krivičnog zakona i puno pružanje policijskih usluga svim zajednicama uz poštovanje ljudskih prava.

- U skladu sa najboljom međunarodnom praksom, delovanje policije treba da odražava celo društvo i da bude zasnovano na zajednicama kako bi se, koliko je to izvodljivo i prikladno, omogućilo da članovi lokalnih zajednica pružaju policijske usluge. Posebna pažnja bi na ovaj način bila pridata, uz međunarodni nadzor, uslovima rada policajaca iz redova kosovskih Srba na njihovom radnom mestu. O ovome se već vodi aktivna diskusija.

- Otvorene su stanice i podstanice u manjinskim delovima u svim opštinama. Dodatne podstanice biće otvorene kako bude nalagala potreba za očuvanje bezbednosti i/ili iz operacionalnih potreba. Stanice i podstanice ostaće u postojećim komandnom lancu i biće pod nadzorom međunarodne policije.

- Posredstvom policijskog komesara Unmika, moj specijalni predstavnik pokrenuće pitanje imenovanja na visoki položaj jednog kosovskog Srbina, policajca sa odgovarajućim iskustvom, u skladu sa važećim zakonom, čije će dužnosti i odgovornosti uključivati, između ostalog, i rad na terenu. Taj policajac će biti podređen višem međunarodnom policijskom oficiru na Kosovu na osnovu postojećih komandnih kanala.

- Svako delovanje policije na Kosovu biće pod međuanrodnim nadzorom, kao što je dogvoreno aktuelnim aranžmanima i aranžmanima za budućnost. Međunarodni policijski posmtrači biće raspoređeni u svim stanicama i podstanicama, oblastima i departmanima. Ti posmatrači imaće nezavisnu komandnu strukturu i redosled izveštavnja, koji se sada završava kod Specijalnog predstavnika. Pored toga što će nadzirati sprovođenje vladavine zakona, međunarodni monitori će nadgledati fer ophođenje prema policajcima iz manjinskih zajednica i zaštitu uslova rada, u skladu sa primenjivim propisima. Obezbeđivanjem obuke osiguraće se da posmatrači steknu potrebna znanja.

B. Carina

- Kosovo će nastaviti da funkcioniše kao jedinstvena carinska oblast

- Međunarodni carinici imenovani u skladu sa rezolucijom SB UN 1244 (1999) biće vraćeni na punktove 1 i 31. Modaliteti njihovog raspoređivanja će, koliko je to moguće odražavati evropski koncept integrisanog upravljanja granicama, što može da uključi i udruživanje (kolokaciju) carinskih punktova. Carinici će primeniti procedure u skladu sa rezolucijom 1244 (1999), uključujući i protokol između poreske uprave Srbije (koja deluje u okviru Ministarstva finansija) i carinske službe UNMIK-a (koja deluje u sastavu UNMIK-a) o saradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći o pitanjima PDV-a koja se odnose na prevoz dobara preko administrativne linije i odgvoarajućim aneksima, kao i u skladu sa prihvaćenim zaključicma bilateralnog sastanka u kontekstu pregovora o proširenju CEFTA iz 2006.

- Primenjivaće se carinske stope u skladu sa propisom UNMIK-a br. 2004/1 o Kosovu

- Biće potrebni dodatni pregovori između relevantnih činilaca da bi se dogovorili i odredili modaliteti rada za reaktiviranje gore navedenih carinskih punktova. Ti pregovori će se takođe odnositi na podelu prihoda od carina sa punktova 1 i 31, koji treba takođe, kao što je prikladno da doprinose i razvoju lokalnih zajednica.

C. Pravosuđe

- U pregovorima je takođe istaknuto da opšteprihvaćeni opšti principi, uključujući i vladavinu prava treba da budu primenjeni na celom Kosovu, da pravda treba da bude pođednako dostupna svima, bez obzira na etničku pripadnost ili zajednicu. Principi podržavaju delovanje koherentnog pravnog sistema, uključujući civilna i krivična pitanja i rad policije na celom Kosovu.

- Posle razgovora o razvoju principa, sudovi u severnoj Mitrovici nedavno su proradili u ograničenom kapacitetu pod kontrolom Unmika, uz primenu isključivo zakona UNMIK-a i sa personalom UNMIK-a na period do 60 dana od otvaranja. Plan u fazama daje okvir za sadašnje i buduće delovanje pravosuđa.

- U narednim fazama lokalne sudije i tužioci biće imenovani u skladu sa rezolucijom 1244 (1999) SB UN. Lokalne sudije i tužioci imenovani u narednim fazama odražavaće (sastav) zajednice i teritorijalne nadležnosti oblasti u kojoj rade.

D. Saobraćaj i infrastruktura

- U pregovorima je naznačena potreba za blisku saradnju po pitanjima infrastrukture (puteva, železnica, vode i struje), tokova saobrćaja i trgovine i vrlo važnim praktičnim pitanjima, kao što su priznanje kvalifikacija. Mnoga od ovih pitanja su od vitalnog značaja za građane svih zajednica i nepostojanje praktičnih kooperativnih aranžmana stvara ogromne probleme.

- S tim u vezi, kao što je naznačeno u mom prethodnom izveštaju (S/2008/354) moj specijalni predstavnik uspostavio je tehnički komitet za koordinaciju koji će se baviti svim relevantnim pitanjima. Tehnički komitet za koordinaciju uspostavljen je ali nije ostvario nikakav praktičan napredak. Međutim Vlada Srbije je u nedavnim pregovorima, i uz ponavljanje svog stava o budućem statusu Kosova, naznačila da će osnažiti taj predlog tako da se pristupi konkretnijem rešavanju tih pitanja. Moj specijalni predstavnik obezbediće dalji dijalog. Ostvarenje napretka u ovim oblastima ne predstavlja samo pitanje bezbednosti, koje bi pozdravila Evropa, već bi takođe bilo vrlo dobrodošlo za sve zajednice na Kosovu.

E. Administrativne linije

- Mnoga od pitanja od značaja koja se odnose na kontrolu administrativnih linija rešavaće stručni komitet za saobraćaj i infrastrukturu. Pored toga, kao što je naznačeno u mom ranijem izveštaju, i u skladu s rezolucijom SB 1244, Kfor, kao međunarodno vojno prisustvo, nastaviće da ispunjava svoj mandat za bezbednost na celom Kosovu, uključujući i kada se odnosi na administrativne linije, zajedno sa drugim međunarodnim organizacijama.

F. Srpsko kulturno nasleđe

- Međunarodna zaštita Srpske pravoslavne crkve na Kosovu mora da se nastavi i biće nastavljena. Razgovori su pokazali univerzalnu podršku za princip zaštite kulturnog nasleđa i baštine SPC na Kosovu.

- Pod sadašnjim uslovima uzimajući u obzir statusno neutralnu ulogu UN na Kosovu smatram da je potrebno nastaviti dijalog u Beogradu i u Prištini. Tu bi takođe trebalo da bude uključena i SPC, relevantni međunarodni akteri i drugi činioci. Ovim bi se uspostavio dogovoren okvir u kome bi sporna pitanja trebalo razmatrati, a mogao bi takdoje da osigura nastavak rada Saveta Evrope i procesa obnove koji predvodi UNESKO.

- Agenda bi uključila primenu zaštitnih aranžmana oko glavnih objekata SPC, aktivnosti vezane za dobrobit monaha i monahinja kao što je izuzimanje SPC od plaćanja PDV-a, akciza i carina, modaliteta obnove crkvenih objekata i pitanje vraćanja arheološkog blaga.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Kosovo

Lokacija: Kosovo

Ličnosti: Ban Ki Mun

Institucije: UN


Unesite tekst komentara:

<<

17. oktobar - 23. oktobar 2011.

>>

Povezani naslovi